Wg Światowej Organizacji Zdrowia WHO radon jest drugim po paleniu czynnikiem powodującym nowotwory układu oddechowego u ludzi. Dlatego tak ważne jest, aby w środowisku, w którym spędzamy najwięcej czasu – czyli w naszych domach i mieszkaniach – na bieżąco monitorować stężenie tego cichego zabójcy.

Wykonanie pomiarów jednorazowo w całej nieruchomości znacznie obniża koszty takiego przedsięwzięcia, ale przede wszystkim podnosi jakość i wiarygodność wyników. Pozwala na wykonanie pomiarów zgodnie z przyjętą procedurą, która dokładnie określa miejsca rozmieszczenia detektorów. Dzięki takiemu rozwiązaniu masz pewność, że cała nieruchomość została przebadana pod kątem obecności radonu.

Jeśli chcesz zmierzyć radon w swoim domu lub jako właściciel lub zarządca chcesz objąć pomiarami całą nieruchomość – dobrze trafiłeś. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz
2 detektorów czy 200, powiemy Ci, jak to zrobić, dostarczymy detektory, a na koniec otrzymasz raport z wiarygodnymi i dokładnymi wynikami pomiarów.

Zlecając nam wykonanie pomiarów, masz gwarancję:

  • dostawy niezbędnej ilości detektorów pod wskazany adres w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od ich zamówienia
  • wykonania analizy odesłanych detektorów
  • akredytowanego pomiaru zgodnego z Norma ISO 17025 i zaleceniami dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego.

Zasady wykonywania pomiaru radonu w budynku mieszkalnym.

Jeśli badanie ma zostać przeprowadzone dla całej nieruchomości, zasady są następujące:

  • kontroli podlegają wszystkie mieszkania mające kontakt z podłożem
  • 20 procent pozostałych mieszkań (bez kontaktu z podłożem)
  • co najmniej jeden punkt pomiarowy na każdym piętrze
  • mieszkania, w których podejrzewa się, że niektóre rodzaje materiałów budowlanych lub wykończeniowych przyczyniają się do podniesienia wartości radonu
  • apartamenty lub mieszkania przy windach lub szybach wentylacyjnych
  • piwnice (niezależnie od tego, czy są umeblowane czy nie)
  • należy pamiętać, że każde mieszkanie czy apartament musi być mierzone za pomocą co najmniej dwóch detektorów radonu

Zaleca się, aby pomiar wykonać w okresie grzewczym i aby trwał on minimum 30 dni, a najlepiej 3 miesiące. Zalecany w Polsce okres pomiarów to miesiące od października do marca. Ponieważ pomiar musi trwać minimum 30 dni, ostatecznym terminem rozpoczęcia pomiaru jest 1 marca.

Obowiązki właściciela nieruchomości

Zgodnie z Art. 23d. Ustawy Prawo Atomowe

Ust. 1 Zbywca budynku, lokalu lub pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi oraz wynajmujący budynek, lokal lub pomieszczenie, przeznaczone na pobyt ludzi, przekazuje na żądanie nabywcy lub najemcy takiego budynku, lokalu lub
pomieszczenia informację o wartości średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu odpowiednio w budynku, lokalu lub pomieszczeniu.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wynajmujących nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie wynajmu budynków, lokali lub pomieszczeń.

Informacja, o której mowa w ust. 1, wskazuje:


1) wartość średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu w budynku, lokalu albo pomieszczeniu;
2) porównanie wartości z pkt 1, z wartością poziomu odniesienia dla średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, o którym mowa w art. 23b;
3) podstawę faktyczną sporządzenia informacji, w szczególności wyniki pomiarów, w oparciu o które sporządzono informację, oraz podmiot, który przeprowadził pomiary.

Zapytaj o pomiar radonu w budynku mieszkalnym.

Zadzwoń na numer 601 721 191.